Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging mei 2018

In dit document staat omschreven hoe Solo Bewindvoering per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG). 

Solo Bewindvoering is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder. Om deze taak goed uit te
kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en
gebruikt.

Hierbij moet u denken aan:
– Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
– Gegevens over uw gezinssituatie
– Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
– Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Solo Bewindvoering zogenaamde ‘bijzondere
gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:
– Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
– Informatie over uw geloofsovertuiging
– Andere bijzondere gegevens die voor Solo Bewindvoering van belang zijn om uw belangen zo goed
mogelijk te kunnen behartigen

Vaak moet Solo Bewindvoering uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties,
werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen
wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér
informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Solo
Bewindvoering wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt
dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.
Solo Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen
getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

De website van Solo Bewindvoering is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit
Solo Bewindvoering worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Onview, zijn
extra beveiligd.

Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen
volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem
alstublieft contact op met Solo Bewindvoering. info@solobewindvoering.nl, 0516-232002.
Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via
info@solobewindvoering.nl, Solo Bewindvoering zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.
Solo Bewindvoering, Houtwal 30B/6, 8431 EX Oosterwolde, Postadres Postbus 106, 8430 AC Oosterwolde.
info@solobewindvoering.nl, 0516-232002. KVK nummer: 68062834